Povinně zveřejňované informace

1. Název

Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je právnická osoba Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o.. Škola byla zapsána do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2010. Poskytuje vzdělávání dle školského zákona . Právnická osoba vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny školního klubu, střediska volného času a školní jídelny.

3. Organizační struktura

Mateřská škola v ulici Kunická 1568 v Praze 10 – Hostivaři disponuje 2 třídami a základní škola 5 třídami prvního stupně. Druhý stupeň základní školy se nachází na adrese Veronské náměstí 595, Praha 10 – Horní Měcholupy, kde jsou 4 třídy. Na tomto pracovišti je i školní vývařovna. Provoz mateřské školy i základní školy s družinou je od 7:00 – 17:00 hod.

4. Kontaktní spojení

Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo právnické osoby: Chocerady 367, 25724 Chocerady Místo poskytovaného vzdělávání pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, ředitelství a adresa pro zasílání písemností: Kunická 1568, 10200 Praha 10 – Hostivař Místo poskytovaného vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ a vývařovnu: Veronské náměstí 595, Praha 10 – Horní Měcholupy Úřední hodiny: Pondělí – Pátek 8:00 – 16:00 hod Adresa internetové stránky: http://www.sportovniskoly.cz ID datové schránky: e2ptijb Elektronická adresa: kancelar@sportovniskoly.cz

5. Případné platby lze poukázat na účet

2200150563/2010

6. IČO

2472649

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

Žádost o přijetí do MŠ Evidenční list Smlouva o poskytování vzdělávání v MŠ za úplatu Prohlášení o bezinfekčnosti Přihláška ke stravování Žádost o přestup žáka do ZŠ Žádost o uvolnění žáka z vyučování Žádost o uvolnění žáka na více dní Žádost o uvolnění žáka z družiny

9. Žádosti o informace

Získat informace, podávat žádosti, stížnosti, návrhy, podněty atd., lze písemně nebo elektronicky skrz datovou schránku. Přehled žádostí
Rok Počet žádostí
2020 0

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz. bod 9.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně zasláním poštou na uvedenou adresu nebo datovou schránkou. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí a proti čemu se žadatel odvolává. Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Speciální formuláře nejsou organizací předepsány Formuláře najdete např. na webu Portál veřejné správy

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů publikuje Portál veřejné správy.

14. Předpisy

Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy dále také ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv vedených MVČR a právo EU je k dispozici ve službě EUR-Lex

15. Úhrady za poskytování informací

Nepožadujeme úhradu za poskytnutí informací.

16. Licenční smlouvy

Nejsou

17. Výroční zprávy

2020 2019 Prohlášení o přístupnosti